A loving family and understanding friends are the biggest boon to us.

 

A loving family and understanding friends are the biggest boon to us.
(From Left to Right - Rear Row) – Goldie Bhojwani, Kamal Bakshi, Urmila Bakshi, Rupa Shah, Sunil Shah, Vibha Bakshi, Viresh Chhabra, Varun Bakshi, Eesha Chhabra.
(From Left to Right – Front Row) – Sharda Kapur, Rachita Kapur, Geeta Chhabra.